Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Γενικοί και Ειδικοί Όροι χρήσης

Γενικοί και Ειδικοί όροι χρήσης λειτουργίας της ιστοσελίδας

Αντικείμενο του Website

Οι δικτυακοί τόποι :

 • http://www.sboura.gr/
 • http://www.koinoxrista-larisa.gr
 • http://www.apentomosi-larisa.gr
 • http://www.synergeio-katharismou-larisa.gr

καλούμενος στο εξής Website, έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν κυριότητα των κάτωθι εταιρειών :

 • Α. Τσακίρης & ΣΙΑ ΕΕ, Μανδηλαρά 21, Λάρισα, ΤΚ 41 223, ΑΦΜ 997844000, Α’ ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ. 2410 617700, email : info@sboura.gr, (εφεξής εταιρεία), η οποία δραστηριοποιείται :
  • Διαχείριση Κοινοχρήστων Πολυκατοικιών
  • Απεντόμωση & Μυοκτονία
  • Κτηματομεσιτικά
  • Ασφάλειες
 • Α. Τσακίρης – Θ. Βαρλάμη & ΣΙΑ ΕΕ, Βάσου Κυλικά 40, Λάρισα, ΤΚ 41 335, ΑΦΜ 800646488, Β’ ΔΟΥ Λάρισας, Τηλ. 2410 617700, email : info@sboura.gr, (εφεξής εταιρεία), η οποία δραστηριοποιείται :
  • Γενικοί Καθαρισμοί Κτιρίων
  • Διαχείριση Κοινοχρήστων Πολυκατοικιών

Το Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας ως εξής:

 • Διαχείριση
  • Έκδοση κοινοχρήστων και κατανομή δαπανών πολυκατοικίας
  • Διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικιών
  • On line ενημέρωση κοινοχρήστων πελατών
  • Νομοθεσία διαχείρισης πολυκατοικίας
 • Απεντόμωση
  • Απενόμωση κοινοχρήστων και επαγγελματικών χώρων
  • Μυοκτονία κοινοχρήστων και επαγγελματικών χώρων
  • Φιδοαπώθηση
  • Μικροβιοκτονία
 • Καθαριότητα
  • Καθαριότητα πολυκατοικιών και κατοικιών
  • Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων
 • Ασφάλειες
  • Ιδιωτικές ασφάλειες
  • Ασφάλειες επιχειρήσεων

Συναλλαγές

Το Website παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες – πελάτες να κάνουν online συναλλαγές ως εξής:

 • διαμέσου PayPal
 • διαμέσου πιστωτικών καρτών με την υποστήριξη της Vivapayments.com
 • Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, όπως οι υπηρεσίες και τα αγαθά αυτά παρουσιάζονται στο Website, ανεξαρτήτως του από ποιο κανάλι ο Χρήσης επιλέγει τη λήψη τους, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων – Γενικών, αλλά και Ειδικών Όρων ανά τύπο υπηρεσίας, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε αγαθό που παρέχουν.
 • Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.
 • Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των αγαθών Τρίτων Παρόχων που επιλέγουν, τα οποία προβάλλονται ή/και παρέχονται μέσω του Website. Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων που διαμορφώνουν, ορίζουν και εκάστοτε γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία γνωστοποίησης και αποδοχής τους μέσω του Website, παρά μόνο των περιπτώσεων και στο βαθμό που αυτό τυχόν επιβάλλεται, από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε είτε οι Τρίτοι Πάροχοι είτε η εταιρεία, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
 • Οι όροι της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τηλεφωνικές παραγγελίες που πραγματοποιεί ο Χρήστης των υπηρεσιών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται στο Χρήστη κατά την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή η μη άσκηση οποιασδήποτε αντίρρησης από το Χρήστη κατά την λήψη τους ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων.
 • Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου αγοράς των αγαθών που παρέχονται από Τρίτους Παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.

Επικοινωνία

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούμε με την εταιρεία με τους κάτωθι τρόπους :

 • Τηλεφωνικά στο 2410 617700
 • Με email στο info@sboura.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας της εταιρείας έχει ως εξής :

Δευτέρα έως Παρασκευή : 8:30 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Προσωπικά Δεδομένα

 • Η πρόσβαση στο Website και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς την εταιρεία των στοιχείων που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στην εταιρεία το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση της για την ολοκλήρωση της παροχής όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών.
 • Η εταιρεία συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί η εταιρεία και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.
 • Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στην εταιρεία αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.
 • Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που αυτός γνωστοποιεί στην εταιρεία από την εταιρεία προς τους Τρίτους Παρόχους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λήψη των αγαθών που αυτός αιτείται μέσω του Website. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συγκαταθέσει σχετικά.
 • Το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης στην εταιρεία για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων διατηρεί και ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος, του οποίου το αγαθό επέλεξε ο χρήστης, ούτως ώστε να τον ενημερώνει για ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την εταιρεία, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@sboura.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, μπορεί να πατήσει στην ένδειξη “ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ” του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.
 • Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@sboura.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 • H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στην εταιρεία μέσω του website συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.
 • Η εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.
 • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τους Τρίτους Παρόχους καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
 • Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Αποποίηση Ευθυνών

 • Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την  ορθότητα και σαφήνεια των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους παρόχους και διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.
 • Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν στους χρήστες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συναλλαγής.

Copyright © by Sboura.gr 2008. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος : Νομική σημείωση | Όροι χρήσης